กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.พิจารณาร่างกฎหมายฯ

กระทรวงยุติธรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรม

               เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่หน่วยงานในสังกัดเสนอ จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ..... นำเสนอโดยกรมบังคับคดี ๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) นำเสนอโดยกรมบังคับคดี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม    ๒ ฉบับ ประกอบด้วย 

               ๑)   ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .....  ซึ่งมีสาระสำคัญ ๒ ประเด็น

ประกอบด้วย

                     ๑.๑) การจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการบังคับคดีให้สูงขึ้น ให้การบังคับคดี มีความรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานบังคับคดี เนื่องจาก  งานของเจ้าพนักงานบังคับคดีมีความสำคัญในกระบวนการยุติธรรม และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตัวชี้วัดการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ อันมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบังคับคดี รวมทั้งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นถึงคุณภาพของการบังคับคดี ซึ่งจะทำให้การทำงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง ก่อให้เกิดกระบวนการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล  

                    ๑.๒) การจัดสรรค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อเป็นการจูงใจและดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้เข้ามาเป็นพนักงานบังคับคดี ทั้งยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้มีประสบการณ์     ในการทำงานสูงไม่ให้โอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า และสมควรปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาคุณภาพของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับการบังคับคดีแพ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง

                    โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ยังมีข้อควรพิจารณาในหลายๆด้าน เห็นควรให้ไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อมิให้เกิดการท้วงติงในการเขียนร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

                  ๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (การวางทรัพย์) โดยสาระสำคัญคือ การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ในการวางทรัพย์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เนื่องจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี พ.ศ.๒๕๕๑ ไม่ได้กำหนดให้มีสำนักงานวางทรัพย์  อีกทั้งถ้อยคำตามกฎหมายที่กำหนดให้การวางทรัพย์กระทำ ณ สำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการจัดตั้งสำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลแต่อย่างใด

                  โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลสนับสนุนไม่มีความจำเป็นมากพอ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

Read 699 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

18 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6