กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ.- กสม.– ออสเตรเลีย จัดสัมมนาส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรม

 

       เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
เปิดงานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย” เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจของประเทศไทยและออสเตรเลีย 
โดยมีนางสาวปิติกาญจน์
สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ H.E. Mr. Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และเครือข่ายภาคธุรกิจ 
จำนวนกว่า ๘๐ คน เข้าร่วมฯ
ณ ห้องกมลทิพย์ ๓ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
       ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า จากสถิติข้อร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในช่วงปีที่ผ่านมา
พบว่า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งรัฐบาลมีความตระหนัก
ในเรื่องนี้ รวมทั้งมีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเห็นได้จากการทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประเทศไทยได้ให้คำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Pledge) และยอมรับข้อเสนอแนะ
จากประเทศต่างๆ ที่เสนอให้ประเทศไทยพัฒนา
จัดทำ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human
rights - NAP) เพื่ออนุวัติการตามหลักการ UNGP นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ ๑). เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ UNGP ๒). ผลักดันให้ภาคเอกชน
มีมาตรการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ๓). ใช้เครื่องมือเชิงนโยบายระบุสาระ
ด้านสิทธิมนุษยชน หรือมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำ NAP และ ๔). แสดงบทบาทนำในกลไกระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอาเซียนให้มีการรับรองหลักการ UNGP ซึ่งกระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
       
สำหรับการจัดงานสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน : มุมมองของประเทศไทยและออสเตรเลีย” กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจำประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการดำเนินงานของภาคธุรกิจ ผ่านการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของออสเตรเลียในประเด็นธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Gillian Triggs
ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย 
เป็นผู้อภิปราย และการบรรยายในหัวข้อ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย” โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิทธิมนุษยชนและผู้แทนภาคธุรกิจ ประกอบด้วย นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรม-
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด
(มหาชน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบถึงสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของหน่วยงานหลักด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงศึกษา
ตัวอย่างจากองค์กรภาคธุรกิจที่เป็นตัวอย่าง
ในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก

***********************************

 

Read 301 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0