กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” มอบนโยบาย ปี ๒๕๖๐ เน้นผลักดันงานยุติธรรมเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มุ่งบูรณาการงานกระบวนการยุติธรรมของประเทศ พร้อมเป็นกลไกด้านกระบวนการยุติธรรมของฝ่ายบริหาร ตลอดจนขยายบริการด้านงานยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

                      เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Policy Implementation toward MOJ ๔.๐) พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพลเอก อภิชัย หงษ์ทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การบริหารงานของภาครัฐได้เปลี่ยนแปลงตามพลวัตของสถานการณ์โลก ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งกำหนดทิศทางของ Thailand ๔.๐ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้นำแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคาดหวังให้กระทรวงยุติธรรมเป็นกลไกของฝ่ายบริหารในด้านกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานบูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศาล อาทิ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งมีหน้าที่ดูแล แก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำผิดตามคำพิพากษาของศาลให้กลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคม นอกจากนี้ กรมบังคับคดี ยังเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลในมิติคดีแพ่ง อีกทั้งตนมองว่า กรมบังคับคดียังเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

                      สำหรับสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่ก่อให้เกิดการบูรณาการในกระบวนการยุติธรรมโดยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม และกฎหมายทั้งระบบของประเทศ ดังนั้น สำนักงานกิจการยุติธรรม จะต้องเป็นหน่วยงานหลักด้านกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาล สำหรับในมิติระหว่างประเทศคาดหวังให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) : TIJ เป็นหน่วยบริการด้านกฎหมายระหว่างประเทศทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน หรือการดูแลผู้ต้องขัง เป็นต้น อันจะส่งผลให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานสำคัญของฝ่ายบริหารในการบูรณาการงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

                      ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของกระทรวงยุติธรรม คือ การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ต่อเวทีโลกนอกจากนี้ ในมิติการให้บริการด้านงานยุติธรรมแก่ประชาชน ได้จัดตั้งสำนักงานกองทุนยุติธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศขึ้น เพื่อขยายบริการของกระทรวงยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากศูนย์ยุติธรรมชุมชน ถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดและสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าภาคประชาชนถือเป็นพลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด เพราะการปราบปรามจับกุมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ จึงต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคประชาชนในการร่วมกันป้องกันและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

                      สำหรับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ คาดหวังให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ประชาชน ส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีภารกิจและการดำเนินงานในลักษณะเดียวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมุ่งหวังให้มีการถ่วงดุลกัน และสำหรับสถาบันอนุญาโตตุลาการจะต้องบริหารทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ในการสร้างระบบอนุญาโตตุลาการของไทยสำหรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือ และสังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการดำเนินงานขององค์กร

                      ด้านปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า งานในหน้าที่ของปลัดกระทรวงยุติธรรมลงไปถึงระดับเจ้าหน้าที่ คือ การแปลงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แนวคิด Thailand ๔.๐ และแนวคิดการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน โดยสรุป คือ วิธีการทำงานของกระทรวงยุติธรรม ต้องเน้นผลสำเร็จของงาน โดยมีเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นั่นคือการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้แนวทางตามศาสตร์พระราชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ โดยนำความต้องการและปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่มาแก้ไขให้ได้ รวมทั้งการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีระบบการบริหารที่ชัดเจน และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเน้นในระดับชุมชนและพัฒนาไปสู่ระดับประเทศ นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานต้องทำงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ควบคู่กับการบูรณาการแผนงานระดับกระทรวงลงสู่ระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองบริการสู่ประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง

                      โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแบ่งออกเป็น

                      ๑. ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
                      ๑.๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมี ๔ เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมป้องกัน โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเป็นรายสัปดาห์ ๒) การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โดยผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. .... ๓) การคุ้มครองเยียวยา โดยพัฒนาระบบการคุ้มครองเยียวยาให้มีมาตรฐานสากล และครอบคลุมคดีความมั่นคง และคดีการค้ามนุษย์ และ ๔) การสร้างหลักประกันด้านสิทธิ และเสรีภาพ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชน และสร้างมาตรฐานของประเทศไทย

                      ๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระดับชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยสร้างอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน เพื่อขจัดความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างผลักดันร่างพระราชบัญญัติยุติธรรมชุมชน พ.ศ. .... ตลอดจนมุ่งเน้นเรื่องกองทุนยุติธรรมให้ประชาชนที่อยู่ในขอบข่ายการได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น

                      ๑.๓ กรมบังคับคดี เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยให้เป็นประเทศที่น่าลงทุน มีกฎเกณฑ์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสากล ก้าวสู่ Thailand ๔.๐ บนพื้นฐานของ “ความสะดวก ทุกแห่ง และทำให้มีประสิทธิภาพ” รวมทั้งเร่งผลักดันทรัพย์สินของกรมบังคับคดี และแก้ไขฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และช่วยเหลือกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ 

                       ๒. ด้านการสร้างความปลอดภัยในสังคม

                      ๒.๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำเนินงานภายใต้แผนงานเรื่องการป้องกัน การก่ออาชญากรรม และแผนงานเรื่องของการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยเน้นระบบการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (Individual Routing Counselor : IRC) ซึ่งพบว่า อัตราการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนลดลงไม่เกิน ๒% ในระยะเวลา ๒ ปี รวมทั้งการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้มีความหลากหลายในการดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งนำร่อง (Project Pilot) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพและความสามารถของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน (DJOP Center) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ โดยผ่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                      ๒.๒ กรมราชทัณฑ์ โดยขับเคลื่อนนโยบาย ๕ ก้าวย่างการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ ได้แก่ การป้องกันปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ การจัดระเบียบภายในเรือนจำ การสร้างวินัยผู้ต้องขัง และการพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ และการสร้างการยอมรับจากสังคม พร้อมทั้งผลักดันโครงการส่งผู้ต้องขังไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งโครงการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกและเรือนจำโครงสร้างเบาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

                      ๒.๓ กรมคุมประพฤติ มุ่งพัฒนาระบบบ้านกึ่งวิถี เพื่อรองรับการพ้นโทษ หรือพ้นการคุมประพฤติรวมทั้งจัดระบบอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพ 

                      ๓. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                      สำหรับมิติการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายนอกประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติดบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเพื่อให้อาเซียนยอมรับ ส่วนมิติภายในประเทศจะปรับเปลี่ยนแนวทาง การดำเนินงานจากการปราบปราม จับกุมยาเสพติด ไปสู่บูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านกลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ระดับจังหวัด และอำเภอ เน้นการ มีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนดำเนินการตามแนวนโยบาย การแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่ และประสานความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

                      ๔. ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
                      ๔.๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สร้างความเชื่อมั่นโดยการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและ มีคุณธรรม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการคดีพิเศษให้มีธรรมาภิบาล และกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ โดยมุ่งเน้นดำเนินการคดีที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อาชญากรรมข้ามชาติ คดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล คดีเกี่ยวกับการบุรุกทรัพยากรธรรมชาติ และคดีเกี่ยวกับความมั่นคง เป็นต้น

                      ๔.๒ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดทำมาตรฐานงานนิติวิทยาศาตร์ เพื่อก้าวเป็นศูนย์กลางนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบของเอเชียและอาเซียน ตลอดจนนำงานบริการ และเผยแพร่ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์สู่ภาคประชาชน

                      ๕. ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
                      ๕.๑ สำนักงานกิจการยุติธรรม ดำเนินการติดตามการปรับปรุงร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (จะประกาศใช้ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึ่งแบ่งเป็น ๒ มิติ คือ มิติภาพรวมของกระทรวงต่าง ๆ และมิติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย เพิ่มการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนากลไกการสร้างการรับรู้กฎหมาย เช่น กระบวนการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (RIA)

                      ๕.๒ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) มุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระบวนการยุติธรรม และงานกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรมไปสู่สากล

                      ๕.๓ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งสร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม โดยจัดทำระบบการให้คำรับรอง และสร้างคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการทำคำชี้ขาด ตลอดจนพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทในสัญญาธุรกิจก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีระบบการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR) ด้วยการพัฒนา “ทอล์คดีดี (TalkDD)” ซึ่งเป็นระบบบริการระงับข้อพิพาทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นการตอบสนองนโยบาย Thailand ๔.๐

                      ทั้งนี้ การถ่ายทอดนโยบายจากระดับบริหารสู่ระดับปฏิบัติจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบและเข้าใจเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมในมิติการให้บริการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างตรงจุดต่อไป


***********************************

 

Read 497 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0