Print this page
ยธ.ร่วมหารือเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

กระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมฯ ร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาล เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปี’๖๐

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก สกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
และนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานการประชุมกลุ่มภารกิจงานอำนวย
ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบร่วมกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อชี้แจงและพิจารณา
แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง
ยุติธรรม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
กรุงเทพฯ
         ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงาน
ในสังกัด ในฐานะหน่วยงานร่วมดำเนินงานในกลุ่มภารกิจที่ ๒ งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการดำเนินงานของกลุ่มภารกิจฯ ๖ เป้าหมาย
ดังนี้
         เป้าหมายที่ ๑ เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินจัดโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว อาทิ โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
         เป้าหมายที่ ๒ คดี หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยของประชาชนไทยและต่างประเทศ ได้รับการเร่งรัด
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบค้นหาความเป็นจริงให้ปรากฎ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินจัดโครงการที่
สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว อาทิ โครงการค้นหาความจริงในกรณีสำคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
         เป้าหมายที่ ๓ การดำเนินคดีความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินจัดโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว อาทิ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ความมั่นคงและอาชญากรรมภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
         เป้าหมายที่ ๔ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้รับการสนับสนุนโดยต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายปัญหาในพื้นที่
อาทิ โครงการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมในชุมชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น
         เป้าหมายที่ ๕ ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา/ลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรม มีทัศนคติที่ดี และร่วมมือ
กับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินจัดโครงการที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายดังกล่าว อาทิ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
         และเป้าหมายที่ ๖ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับการเยียวยา ฟื้นฟูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชน การอำนวยความเป็นธรรมในการบังคับ
ใช้กฎหมาย การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
         ด้านนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กระทรวงยติธรรม ได้เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน ๑๖ โครงการ ประกอบด้วย โครงการศูนย์
นิติธรรมสมานฉันท์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมในชุมชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน
โครงการค้นหาความจริงในกรณีสำคัญเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ครูโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาระบบและ
เพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดก ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ
บูรณาการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การลด
ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและ
ภาคประชาชน โครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรศาสนธรรม
นำสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
คดีความมั่นคง และภัยแทรกซ้อนให้เป็นหัวข้อข่าวสาร
และเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนเพื่ออำนวยความเป็นธรรม โครงการการดำเนินงานด้านการข่าว
ศูนย์ข้อมูลความมั่นคงและอาชญากรรมภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างพลังชุมชน
และสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบ ตามวิถี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการจัดทำมาตรฐาน
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยน
ความคิดผู้ต้องขังคดีความมั่นคง โครงการบูรณาการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้
เพื่อการสร้างความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการแก้ไข
ปัญหา ความไม่เป็นธรรม มีทัศนคติที่ดี และร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดน
ใต้อย่างยั่งยืน

***********************************************************************

Read 694 times