กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” เสริมศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานกองทุนยุติธรรม จัดอบรม “คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมของเจ้าหน้าที่” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการของกองทุนยุติธรรมสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

               เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรมของเจ้าหน้าที่” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๖๐ คน เข้าร่วมฯ  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี

               นายธวัชชัย ไทยเขียว  กล่าวว่า กองทุนยุติธรรมเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชน   ด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับประชาชน ที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในการต่อสู้คดีในกระบวนการยุติธรรม ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครอง ให้ได้รับความยุติธรรมโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยยกระดับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเสริมกลไก โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่  โดยให้มีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุง กฎ ระเบียบ และคู่มือ การปฏิบัติงานให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานภารกิจของกองทุนยุติธรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

               ต่อจากนั้น เวลา ๑๓.๐๐ น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะที่ปรึกษาในการยกร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.๒๕๕๙  ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนกับการช่วยเหลือผู้ยากจน และการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน” 

               ทั้งนี้โครงการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานของกองทุนยุติธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อันจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการให้บริการด้านงานยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                         *****************************************************

 

Read 434 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 0