กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ยธ. กำหนดทิศทางการทำงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชน

กระทรวงยุติธรรม เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
พร้อมเป็นศูนย์กลางการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

            เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด” 
เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทาง
การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมจังหวัด โดยมีผู้แทน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ และผู้แทน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า ๒๗๓ คน เข้าร่วมฯ 
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
            
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนประเทศภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมโดยตรงและ
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ รัฐบาล
มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปประเทศและสร้างความปรองดอง ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะสามารถขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ความปรองดองได้ โดยการเห็นความสำคัญของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ยอมรับความแตกต่างทางความเชื่อ
ศาสนา และการเมือง เพราะประชาชนทุกคนล้วนจ่ายภาษีให้กับประเทศเหมือนกัน จึงขอให้ผู้ทำงานในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ทุกท่านมีหัวใจดวงเดียวกัน คือ การทำงานเพื่อประชาชน เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน
อย่างแท้จริง
            
สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ โดยหลังจากรับฟังการบรรยาย
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ นโยบายการขับเคลื่อนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
ผลการดำเนินงานการช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนยุติธรรม และบทบาทกระทรวงยุติธรรมกับ
ความเหลื่อมล้ำด้านหนี้สิน ผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปยังโรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเรียนรู้กรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กรอบแนวทาง
การดำเนินโครงการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่ผ่านมา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

***********************************

Read 389 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 1