กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“บังคับคดี” โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปี’๖๐ ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า ๒๙,๙๕๕ ล้านบาท

         กรมบังคับคดี แถลงผลงานไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โชว์ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบาย ๔ ร
สามารถผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบฯ กว่า ๒๙,๙๕๕ ล้านบาท และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำเร็จกว่า ๒,๘๐๐ เรื่อง

         เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย
ผู้บริหารกรมบังคับคดี แถลงผลการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดี ในไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
         อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้ดำเนินงานเชิงรุกตามนโยบาย ๔ ร ได้แก่ เร่งรัดติดตามคำสั่งศาล
เร่งรัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ เร่งรัดการประกาศขายทอดตลาด และเร่งรัดการผลักดันทรัพย์สิน มาใช้
ในการผลักดันทรัพย์สินของกรมบังคับคดี โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
         ๑) การผลักดันทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี ได้ผลักดันทรัพย์สินในไตรมาสแรกไปแล้ว จำนวน
๒๙,๙๕๕,๖๔๖,๖๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๖ ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานของปีงบประมาณ นอกจากนี้
กรมบังคับคดียังได้จัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งได้จัดไปแล้ว ๓ นัด ขายได้และผูกพัน
ราคาในคดีแพ่งและคดีล้มละลายเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท สำหรับนัดที่ ๔ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๙
มกราคม ๒๕๖๐
         ๒) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีทั่วประเทศ
ในช่วงไตรมาสแรก โดยมีเรื่องเข้าสู่การไกล่เกลี่ยฯ จำนวน ๓,๒๐๕ เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน ๑,๐๙๑,๕๙๖,๖๓๙.๓๒ บาท
ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน ๒,๘๕๖ เรื่อง ทุนทรัพย์ จำนวน ๘๓๘,๒๑๔,๙๙๕.๑๕ บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปี ๒๕๕๙ พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๒.๑๕
         ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี กรมบังคับคดีได้เร่งรัดสำนวนคดีค้างดำเนินการเกิน ๑๐ ปี ที่มีอยู่จำนวน
๑๒,๘๙๔ คดี ดำเนินการเสร็จ จำนวน ๖๒๙ คดี คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘ ของเรื่องที่ค้างดำเนินการ
         ๔) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล อาทิ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค ๔ ลักษณะ ๒ และร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย(ฉบับที่..) พ.ศ. .... เป็นต้น
         ๕) ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบังคับคดีได้นำเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการผ่าน Application LED
Property Plus มียอดผู้ใช้งานทั้งสิ้น จำนวน ๙๑๙ คน และ Application LED Property จำนวน ๘,๓๒๗ คน
การวางเงินประกันด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ EDC Payment มียอดผู้ใช้บริการจำนวน ๔๑๖ คน ให้บริการ
ยื่นคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filling) ซึ่งผู้ยื่นคำร้องสามารถพิมพ์ใบ Pay in slip ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี
เพื่อจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และการจ่ายเงินให้แก่คู่ความและผู้มีส่วนได้เสียทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ซึ่งมีการจ่ายเงินผ่านระบบให้กับเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย จำนวน ๒๔๒ ราย เป็นเงิน
๒๖๕,๑๔๘.๐๑ บาท และลูกหนี้ในคดีล้มละลาย จำนวน ๒,๒๗๔ ราย เป็นเงิน ๔๑,๙๕๒,๗๔๖.๐๑ บาท นอกจากนี้
กรมบังคับคดีได้มีแผนการพัฒนา Application on Mobile สำหรับกระบวนการด้านคดีแพ่งและคดีล้มละลาย
ประกอบด้วย การตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลาย การสอบถามยอดเงินอายัดรายคดี การสอบถามและติดตามสถานะ
คดีแพ่ง และการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
         ๖) การเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีการจัดโครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านกฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนอง พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ และพระราชบัญญัติล้มละลาย
การฟื้นฟูกิจการของ SME เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
         และ ๗) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ กรมบังคับคดี ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชน
สามารถส่งอีเมลล์ร้องเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

**********************************************************

Read 356 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 1