กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ก.ยุติธรรม เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสร้างแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงความยุติธรรม ในยุค ๔.๐

กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานด้านกระบวนการยุติธรรมในบริบทการเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และการมุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

                 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “Digital Justice ก้าวใหม่ของกระบวนการยุติธรรมไทย” พร้อมอภิปรายในหัวข้อ “Digital Justice ก้าวใหม่ของกระบวนการยุติธรรมไทย” ร่วมกับนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พลตำรวจโท ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการอภิปรายโดยนายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้ช่วยบรรณาธิการเนชั่นทีวี โดยมี คณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๘ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

                สืบเนื่องจากสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ยธส. ๘) ขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของนักบริหารในกระบวนการยุติธรรมโดยคำนึงว่านักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง ต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ ซึ่งต้องมีองค์ความรู้ด้านการบริหาร มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม และสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

                ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในบริบทการเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยีดิจิทัล และการมุ่งสู่ประเทศไทย ๔.๐ อันจะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาการของหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูงที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันศึกษาปัญหาของกระบวนการยุติธรรม วิเคราะห์ถึงเหตุและผลของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเป็นเวทีในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องมากกว่าการรับฟังความรู้จากวิทยากรแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อนำความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเข้าถึงความยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกระบวนการยุติธรรมในยุคปัจจุบันโดยการสัมมนาที่จัดขึ้นถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กระทรวงยุติธรรมตั้งใจให้หลักสูตรดังกล่าว สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะประกอบด้วยบุคลากรในระดับผู้บริหาร

ของระบบงานยุติธรรมที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของ “Digital Justice ก้าวใหม่ของกระบวนการยุติธรรมไทย” จึงอยากให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาบริหารงานระบบงานยุติธรรมต่อไป

 

Read 328 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 2