กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรือนจำสุขภาวะพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง “คืนคนดีสู่สังคม”

กระทรวงยุติธรรม ร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรือนจำสุขภาวะ สร้างการมีส่วนร่วมด้านงานราชทัณฑ์เพื่อลดอคติทางสังคม ให้ผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ ได้รับการยอมรับในฐานะพลเมืองที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในสังคม

               เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรือนจำสุขภาวะ ครั้งที่ ๒ เรื่อง“สานพลังชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม แต่กฎหมายกลับห้ามคนพ้นโทษทำงาน” จัดโดยสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ซึ่งมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตของการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมุ่งเน้นการสร้างเรือนจำต้นแบบในการนำข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบทั้งระบบความสัมพันธ์ในเรือนจำ และระหว่างเรือนจำกับองค์กรอื่นๆ เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนเรือนจำจากการเป็นสถาบันเพื่อการลงโทษไปสู่การเป็นชุมชนแห่งความห่วงใยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะในเรือนจำอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้พัฒนารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังโดยการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพและสังคม พร้อมกับพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์เพื่อลดอคติทางสังคม เพื่อหวังให้ผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนกลับคืนสู่สังคม และได้รับการยอมรับในฐานะพลเมืองที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในสังคม แต่ภายใต้การจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ในเรือนจำ ใบปริญญายังไม่สามารถเป็นใบเบิกทางให้อดีตผู้ต้องขังหรือผู้พ้นโทษเข้าสู่อาชีพได้ เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดให้คุณสมบัติในบางสาขาอาชีพไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกำหนดให้ประวัติที่เคยต้องโทษจำคุกเป็นลักษณะต้องห้ามไม่เข้าข่ายที่จะรับเข้าทำงานได้ในหลายอาชีพ ซึ่งล่าสุดพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ก็กระทบต่อความหวังในการประกอบอาชีพนวดแผนไทยของผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการจำแนกคนให้ไม่เท่าเทียมเสมอภาคกัน ดังนั้นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบายฯ จึงเป็นเวทีเพื่อหาทางออกให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
              ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องสร้างการรับรู้ให้กับสังคมว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะสามารถขับเคลื่อนการคืนคนดีไปสู่สังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร ทั้งนี้เห็นว่านโยบายเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ คือ ผู้ที่พ้นโทษไปแล้วจะต้องมีงานทำ และมีที่อยู่อาศัย ซึ่งที่ผ่านกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการมาโดยตลอดเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก รวมทั้งกระทรวงยุติธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายฉบับ เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม โดยสิ่งเหล่านี้มีแผนการดำเนินงานอยู่แล้วแต่ต้องทำให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นต่อไป

 

Read 546 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 2