กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
กระทรวงยุติธรรมจัดอบรมข้าราชการใหม่ มุ่งเน้นการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รวมถึงปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ ความอดทน และความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนที่ ๓ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๑๙ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๙ คน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

          รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การปฏิบัติราชการที่ดีเน้นที่การปฏิบัติงานตามกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญ ๗ ประการ คือ ๑.ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เพราะส่วนราชการถูกตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชน ๒.การปฏิบัติงานที่ต้องเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานของตน ๓.การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ๔.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕.การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ทันสมัย ๖.การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ๗.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเน้นการบริการประชาชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

          นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ฝากข้อคิดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีใจความสำคัญว่า การรับราชการ ห้ามดูถูกตนเองและหน่วยงาน แต่ให้ตั้งข้อคำถาม คือ ในการรับราชการจะสามารถปฏิบัติตนให้ได้รับการยอมรับได้มากน้อยเพียงใด และในการปฏิบัติงานให้ค้นหาความสุขในการทำงานของตนเองให้พบ มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานของตนเองให้ชัดเจนมากที่สุด มีความภาคภูมิใจในตนเองและหน่วยงาน ซึ่งความสำเร็จจะเกิดจากความพยายามของตนเอง

          สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักพัฒนาบุคลากรฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับการอบรม

Read 379 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 2