กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ยกระดับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน

            กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จัดการฝึกอบรม TCTP เพื่อสนับสนุนกลุ่มประเทศ CLMV
ให้พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนโดยใช้วิธีการคุมประพฤติ ให้สามารถบูรณาการการทำงานและ
เชื่อมโยงระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตต่อไป

            เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
การฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based
Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น โดยมี Mr.Hiroo Tanaka
หัวหน้าคณะผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
บุคลากรระดับสูงจากกลุ่มประเทศ CLMV และผู้แทนจากกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

            สืบเนื่องจากกรมคุมประพฤติได้ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
(JICA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective
Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น
เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประเทศ CLMV หรือ กลุ่มประเทศระหว่างการพัฒนา ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน
ในประเทศของตนและยกระดับให้สามารถบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไปในอนาคต

            นายวิทยา สุริยะวงค์ กล่าวว่า การคุมประพฤตินับเป็นมาตรการแทนการจำคุกที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะลดผลกระทบทางลบ
จากเรือนจำที่มีต่อผู้กระทำผิดแล้ว ผู้กระทำผิดยังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลคือ มาตรฐานขั้นต่ำสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum Rules
for Non-custodial Measures) หรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดโตเกียว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด โดยใช้วิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจำคุก และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้กระทำผิด โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและรูปแบบที่หลากหลายของมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
และสามารถนำไปปรับใช้กับบริบทของประเทศนั้นๆ ต่อไป โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ เพราะการริเริ่ม
หรือวางระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวนั้นจำเป็นต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนด
โครงสร้างของระบบและวิธีการดำเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ตลอดจนกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ
การดำเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ดังนั้น การฝึกอบรมดังกล่าวฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงยุติธรรม
ในการปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการกำหนด
แผนงานเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียมมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน

            ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรระดับสูง
จากกลุ่มประเทศ CLMV และกรมคุมประพฤติ กว่า ๕๐ คน และมีการทำกิจกรรมกลุ่มและการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติ
เรือนจำ รวมทั้งสถานประกอบการเอกชนที่รับผู้กระทำผิดเข้าทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจและพัฒนาการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทำผิดในชุมชนในประเทศของตนและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

            **************************************************

Read 257 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4