กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
ก.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนนโยบายยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมชี้แจงภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ สร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากส่วนราชการในพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ โรงแรม ทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน เพื่อมอบนโยบายการทำงานเชิงบูรณาการการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ติดตามประเมินผล เน้นช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว โดยกระทรวงยุติธรรมได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม การไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม โดยการจัดตั้ง กองทุนยุติธรรม เพื่อสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ อย่างเสมอภาค ซึ่งประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกับย้ำว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ในทุกพื้นที่ โดยกระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการการทำงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้บริการด้านงานยุติธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องปรับทัศนคติการทำงานและสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องดังกล่าวด้วย โดยรัฐบาลเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม มีการทำงานในลักษณะการขับเคลื่อนแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) และเน้นการทำงานโดยมีส่วนร่วมกับประชาชนในรูปแบบประชารัฐ ดังนั้นข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็วด้วย 

                   ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงยุติธรรมมีแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี ใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ป้องกันและปราบปราบยาเสพติด 2. การสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม 3.การอำนวยความยุติธรรม 4.การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 5.การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้านความมั่นคง และ 6.การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดกับประชาชนทุกคนในสังคมตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่กล่าวมานี้ จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วน ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีหลักประกันในการได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ภายใต้แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมที่ว่า “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” อันจะนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความเจริญ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อไป
                   ต่อจากนั้นใน ๑๓.๐๐ น. ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อกระทรวงยุติธรรม พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โดยมีนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

Read 358 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
สิงหาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

11 สิงหาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4