กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” ศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน

         กระทรวงยุติธรรม เตรียมศึกษาแนวทางร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดีล้มละลาย เสริมสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนของประเทศ

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมเสนอความเห็นการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดี ได้มองเห็นถึงกระบวนการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบังคับคดีล้มละลายให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้น โดยการศึกษาแนวทางการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่รวบรวมทรัพย์สิน
แบ่งชำระให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ได้แก่ ภาคราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการประชุมเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติที่อยู่ระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ใน มาตรา ๗๗ ที่กำหนดให้
กระบวนการตรากฎหมายจะต้องสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้าน และต้องเสนอผลกระทบของกฎหมายให้
ประชาชน รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยในเบื้องต้นได้มอบหมายให้กรมบังคับคดีเร่งศึกษาแนวทาง
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนอย่างเหมาะสมร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
         สำหรับแนวคิดการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชนของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมนั้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดีล้มละลายให้สามารถรวบรวมทรัพย์สินมาแบ่งชำระให้แก่เจ้าหนี้ได้รวดเร็วขึ้น
ซึ่งจะเป็นการอำนวยผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน
ให้กับประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔)

******************************************************************************

Read 316 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 1