กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เสริมสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้

                    เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน และการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

                    สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้นการแสวงหาและสร้างการรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ให้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจระหว่างชุมชนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดรับกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของจังหวัดหรือหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานเชื่อมต่อในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับพื้นที่และมุ่งเน้นให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมในชุมชน โดยกำหนดกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การอบรมองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนด้วยการประสานงานและทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน ทำให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงและได้รับงานบริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม นำไปสู่การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐให้ดียิ่งขึ้น

                    พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมามุ่งเน้นการดำเนินงาน ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงยุติธรรมได้กำหนดกรอบแนวทางการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางเชื่อมต่อและบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับพื้นที่ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป

Read 296 times

banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1
กรกฎาคม 2563
อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

07 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

facebooktweeter

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 6
  • 2