กระทรวงยุติธรรม cir

ระเบียบ

 • ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนฝึกอาชีพของเด็ก ฉบับที่ 3 2547

 • ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนฝึกอาชีพของเด็ก ฉบับที่ 2 2545

 • ว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว ฉบับที่ 2 2548

 • ว่าด้วยการปล่อยตัวชั่วคราว 2547

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๔

 • ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๕๔

 • คณะกรรกมารสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 2546

 • การห้ามใช้เครื่องพันธนาการแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. 2549

 • การแจ้งวิธีการที่เจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองแก่พยาน 2549


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3