กระทรวงยุติธรรม cir

ระเบียบ

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและวิธีการเบิกเงินทดรองจ่าย ตามพรบ.กสพ.2547 2548

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 2548

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำแหน่งพสพ.และจคพ.2554

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีอาญา 2550

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พสพ.และจคพ. 2547

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง พสพ.และจคพ. 2547(ฉ.2) 2554

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 2547ม30 2547

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการนำของกลางออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ2547

 • ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ 2548

 • ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน การพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของ พสพ.และ จคพ.2554


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3