กระทรวงยุติธรรม cir

ข้อบังคับ

 • ข้อบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการจัดทำเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. 2548

 • ข้อบังคับ กสพ. ว่าด้วยการจัดทำเอกสารและการแฝงตัว 2555

 • ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนร่วมกัน .....2547

 • ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการเก็บรักษา...2547

 • ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่.....2547

 • ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษ ....2547

 • ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน .. ม.24 ...2547

 • ข้อบังคับ กคพ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ พสพ.ตามม.24 แห่ง พรบ.กสพ.2547

 • ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง2547

 • ข้อบังคับ กคพ. ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา และการทำลายข้อมูลข่าวสารอื่น2547


banner
banner
banner
banner
banner

banner 0
banner 1
banner 1

banner 1

Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 8
 • 2
 • 1
 • 3