กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
 • ประเด็นสำคัญ 1

  ประเด็นสำคัญ 1             ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เป็นประชาธิปไตย สอดคล้องกับสังคมไทยอย่างแท้จริง ในการนี้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงได้จัดทำประเด็นสำคัญ ๆ 20 ประเด็น เพื่อถามความเห็นจากทุกท่าน เริ่มต้นจากปัญหาว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากเดิมที่กำหนดไว้ 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 400 คน 400 เขต และส.ส. แบบปาร์ตี้ลิสต์ 100 คนนั้น ควรจะมีการลดจำนวน ส.ส. ลงหรือไม่ และยังควรที่จะมี ส.ส. แบบระบบปาร์ตี้ลิสต์ ไว้หรือไม่ นี่เป็นคำถามแรกที่ขอเชิญทุกท่านส่งความเห็นมาที่ ตู้ ป.ณ. 52 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350  หรือที่อีเมล

 • กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 3

  กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 3          ตู้ ป.ณ. 52 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350 นั้น เป็นศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เตรียมไว้เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแม้แต่ข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จากพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกท่าน ซึ่งหากท่านชอบใช้คอมพิวเตอร์ เล่นอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว ก็อาจจะคลิ๊กเข้ามาที่ เวปไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th หรือ (www.parliament.go.th ) แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเวปบอร์ดในนั้นได้ นอกจากนี้ ยังอาจส่งความคิดเห็นที่อีเมล

 • กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2

  กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ 2            ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย สอดคล้องกับสังคมไทยอย่างแท้จริง ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญครับ  ด้วยเหตุนี้ สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงเปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหลากหลายช่องทางทีเดียว ทั้งเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะจัดในแต่ละจังหวัด ผ่านเวปไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th  หรือการแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือมาที่ศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ   ตู้ ปณ. 52 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350  ทวนอีกครั้งนะครับ ตู้ ป.ณ. 52 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10350 

 • กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ

  กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ           ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2550 ซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ นับไป 180 วัน หรือประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนั่น เป็นกรอบเวลาที่สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ พร้อมที่จะนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อการลงประชามติโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำยกร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 35 ท่าน จากนั้น ก็จะนำร่างรัฐธรรมนูญพร้อมเอกสารชี้แจงไปเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ นำความคิดเห็นที่ได้มาพิจารณา พร้อม ๆ กับคำแปรญัตติ และจัดทำเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อการลงประชามติต่อไป 

 • ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ

  ผู้ร่างรัฐธรรมนูญ            การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของสังคมไทย และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่คนทุกคนมีส่วนร่วม เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตลอดจนสร้างการเมืองใหม่ ที่รัฐบาลมีความสุจริต เที่ยงธรรม มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพนั้น บทบาทหน้าที่สำคัญอยู่ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในนั้น ก็จะมีคณะทำงานย่อยที่เรียกว่า คณะกรรมาธิการอยู่หลายชุดทีเดียว เช่น คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ และที่สำคัญที่สุดคือ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ กำลังจัดทำยกร่างรัฐธรรมนูญอยู่อย่างขะมักเขม่น

 • รัฐธรรมนูญกับประชาชน 3

  รัฐธรรมนูญกับประชาชน 3             รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญที่เราสามารถนำมาใช้ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเราจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ หรือแม้แต่จากการกระทำโดยประชาชนคนอื่น ๆ ได้ เป็นต้นว่า คุณศิริมิตร ทนายความซึ่งขาพิการอันเนื่องมาจากโรคโปลิโอตั้งแต่เยาว์วัย ได้สมัครสอบเป็นพนักงานอัยการ แต่ถูกตัดสิทธิด้วยเหตุว่า มีร่างกายพิการ ได้นำคดีไปฟ้องร้องต่อศาล โดยอ้างถึงหลักความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุสภาพร่างกาย ดังที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ซึ่งในที่สุด ศาลปกครองสูงสุด ท่านก็ได้พิพากษาว่า การตัดสิทธิ์คุณศิริมิตรเพราะความพิการนั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

 • รัฐธรรมนูญกับประชาชน 2

  รัฐธรรมนูญกับประชาชน 2            อย่างที่เคยเรียนแล้วว่า รัฐธรรมนูญที่ดี ที่เป็นประชาธิปไตยนั้น จะรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้หลายประการ อาทิเช่น สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา เป็นต้นว่า ในคดีที่มีการจับแพะ หรือผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิด แต่ถูกเจ้าหน้าที่ปั้นแต่งพยานหลักฐานเพื่อเอาผิด แต่ในที่สุด ศาลก็พิพากษาตัดสินว่า คน ๆนั้นไม่ได้กระทำความผิด ปัจจุบัน ก็มีการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่แพะ ผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตกเป็นจำเลย และที่เป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ และมีการออกกฎหมายขยายความต่อ

 • เตือนสติ ผู้กำลังจะเดินทาง

  เตือนสติ ผู้กำลังจะเดินทาง           ก่อนเราจะเดินทางกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิด หรือไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่  นายจรัญ  ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีข้อคิดมาฝากด้วยว่า“ตอนนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นวันดี วันมงคล หลาย ๆ ท่านกำลังจะ   เดินทางกลับไปบ้านต่างจังหวัด บางท่านก็จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด และอีกหลาย ๆ ท่านแม้ไม่ได้เดินทางไปไหนไกล ๆ แต่ก็ขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่เสมอ  ก็ขอให้ทุกท่าน ตั้งมั่นในความไม่ประมาท เคารพกฎจราจร และหากรู้สึกง่วง         ดื่มสุราหรือของมึนเมา ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน ต้องไม่ขับขี่โดยเด็ดขาด จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีความสูญเสีย เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่แท้จริง” 

 • ถ้าง่วงนัก พักซะก่อน ดีกว่า

  ถ้าง่วงนัก พักซะก่อน ดีกว่า           ท่านที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวไกลโดยใช้รถยนต์ ถ้าอยากเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ฟังทางนี้ก่อน ท่านจะต้องไม่ขับรถในขณะง่วงนอน หรือเหนื่อยล้า ก่อนขับรถควรพักผ่อนให้เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆ ท่านทราบมั้ยว่า เวลาง่วงนอนจะไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าขาดสติ พอๆ กับดื่มแอลกอฮอล์เลยทีเดียว  ดังนั้น หากรู้สึกง่วงขึ้นมาเมื่อไร ให้สลับกันขับกับเพื่อนที่นั่งมาด้วย หรือชวนกันคุยตลอดทาง หากเดินทางคนเดียวให้แวะพักตามสถานีบริการน้ำมัน กินขนมคบเคี้ยวหรือแวะดื่มน้ำสักครู่ แต่หากง่วงจริง ๆ  อย่าฝืนนะครับ ให้พักงีบสัก 20-30 นาที แล้วค่อยเดินทางต่อ 

 • ขับรถปลอดภัย

  ขับรถปลอดภัย            พอเข้าช่วงเทศกาลวันหยุดยาวทีไร อุบัติเหตุบนท้องถนนก็เกิดขึ้นมากมายทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อม  ความประมาทของคนขับ  หรือสภาพของยานพาหนะก็ตาม ใครขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดต้องระมัดระวังให้มาก ต้องคอยเช็คสภาพรถให้ดีอยู่เสมอ ตรวจดูสภาพเครื่อง เบรก ที่ปัดน้ำฝน ลมยาง ไส้กรอง น้ำมันเครื่อง ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี รวมถึงกระจกรถ  หากกระจกรถสกปรก เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบ ฝุ่นละออง จะทำให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่แย่ลง บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้งแล้ว 


 • banner
  banner
  banner
  banner
  banner

  banner 0
  banner 1
  banner 1

  banner 1
  กรกฎาคม 2563
  อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  14 กรกฎาคม 2563 | 14.30 - 16.30 น.

  ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

  facebooktweeter

  Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 7
  • 3