กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร
 • การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 5

  การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 5  การฟ้องหย่าโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนผิด เช่น สามีมีอาการวิกลจริตเป็นเวลาติดต่อกันตลอดสามปีและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหาย หรือเพราะภรรยาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอาจเป็นภัยแก่ฝ่ายสามีได้หากต้องอยู่กินร่วมกันต่อไป จะเห็นได้ว่า เหตุหย่านั้นไม่ใช่ความผิดของเขา ต่างจากการที่ภรรยามีชู้หรือสามีจงใจละทิ้งร้างภรรยาและยิ่งกว่านั้น คนป่วยที่เป็นโรคติดต่อหรือวิกลจริตย่อมไม่อยู่ในสภาพที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ดังนั้น คู่สมรสฝ่ายที่มาฟ้องหย่าอาจต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่อีกฝ่าย ถ้าหากว่า ศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน และอีกฝ่ายที่วิกลจริตหรือเป็นโรคติดต่อนั้นได้มีการฟ้องแย้งเรียกค่าเลี้ยงชีพไว้ด้วย

 • การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 4

  การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 4           หลังจากที่ศาลพิพากษาให้สุดใจหย่าขาดจากสมัย เพราะสมัยไปอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันท์ภรรยา ฐานะความเป็นอยู่ของสุดใจก็ย่ำแย่ลง ออกไปหางานทำก็ยาก เพราะไม่ได้ทำงานมานาน เป็นแต่แม่บ้านอย่างเดียวมานับสิบปี ด้วยเหตุนี้    สุดใจจึงได้ฟ้องศาลอีกครั้งเพื่อเรียกค่าเลี้ยงชีพจากสมัยเดือนละ 5,000 บาทโดยอ้างว่า การหย่าเป็นความผิดของสมัยแต่ฝ่ายเดียวและยังส่งผลให้ตนยากจนลงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ศาลท่านจะเห็นใจ แต่ก็พิพากษาให้สมัยจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่สุดใจไม่ได้ เนื่องจากสุดใจไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพมาในคราวเดียวกันกับการฟ้องหย่า ดังนั้น จึงขอเรียนว่า ไม่ว่าจะหย่าโดยสมัครใจหรือโดยการฟ้องศาล อย่าลืมเรียกค่าเลี้ยงชีพไปในคราวเดียวกันด้วย

 • การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 3

  การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 3          วันนี้มีอุทาหรณ์จากคำพิพากษาฎีกามาเล่าสู่กันฟัง เมื่อสุดใจจับได้ว่า สมัยสามีของตนนั้นได้ลูกน้องที่ทำงานเมียน้อย หลงใหลกันถึงขนาดซื้อบ้านให้อยู่ ซื้อรถให้ขับ สุดใจทนความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ไหวก็เลยฟ้องหย่า อาศัยเหตุหย่าที่ว่า สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันท์ภรรยา พร้อมกับขอให้ศาลสั่งให้สมชายจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้เป็นรายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งต่อมา ศาล ท่านก็พิพากษาให้หย่าขาดจากกันเพราะสมชายนั้นทำผิดจริง ๆ อย่างไรก็ตามในส่วนของค่าเลี้ยงชีพ ศาลเห็นว่า การหย่าไม่ได้ทำให้สุดใจยากจนลง แต่อย่างใด เพราะทุก ๆ เดือน สุดใจก็ยังคงได้รับเงินค่าเช่าอาคารพาณิชย์เดือนละ 15,000 บาท ดังนั้น สมัยอดีตสามีจึงไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่สุดใจ

 • การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 2

  การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 2           ปกติแล้ว เมื่อสามีภรรยาหย่าขาดจากกัน หน้าที่อุปการะเลี้ยงดู  ซึ่งกันและกันก็ย่อมสิ้นสุดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บางครั้งถ้าการหย่ากระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมาก เช่น ทำให้ยากจนลง ไม่มีรายได้เพียงพอจากทรัพย์สินหรือจากการงานที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส  เป็นต้นว่า สมชายมีเมียน้อย สมหญิงจึงฟ้องหย่าโดยเรียกค่าเลี้ยงชีพจากสมชายด้วย ซึ่งหากศาลพิพากษาให้หย่า สมหญิงก็มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพที่ขอไปครับ อย่างไรก็ตาม ถ้าเหตุที่สมชายมีเมียน้อยเป็นผลมาจากการที่สมหญิงจงใจละทิ้งร้างสมชายไปเกินหนึ่งปี เช่นนี้สมหญิงก็มีส่วนผิดด้วย จึงเรียกค่าเลี้ยงชีพจากสมชายไม่ได้ 

 • การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 1

  การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 1           ปกติแล้ว สามีภรรยาก็ย่อมมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูกันตามสมควรแก่ฐานะและความสามารถครับ แต่เมื่อทั้งคู่ได้หย่าขาดเลิกร้างกันไปแล้ว โดยหลักหน้าที่ดังกล่าวก็ย่อมจบลง ไม่ต้องดูแลกันอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม บางครั้งการหย่าร้างกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมาก และโอกาสที่จะหาคู่ครองอื่นมาดูแลก็น้อยลงไปด้วย ดังนั้น กฎหมายจึงเปิดช่องให้มีการเรียกค่าเลี้ยงชีพหลังจากที่หย่าร้างจากกันแล้วได้ เป็นต้นว่า การหย่าเป็นความผิดของคู่สมรสฝ่ายนั้นแต่โดยลำพัง หากการหย่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยากจนลง ก็อาจเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ หรือหากหย่าเพราะสามีหรือภรรยาวิกลจริต แม้จะหย่าได้ แต่ฝ่ายที่ปกติดีก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่ฝ่ายที่วิกลจริตด้วยครับ 

 • แกล้งเพื่อให้หย่า

  แกล้งเพื่อให้หย่า           การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งตั้งใจกระทำการบางอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้ จนต้องมาฟ้องหย่านั้น หากเป็นเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อีกฝ่ายหนึ่งที่ฟ้องหย่ามีสิทธิได้รับค่าทดแทน ตัวอย่างเช่น สามีแกล้งทำร้ายร่างกายภรรยา หรือดูหมิ่นเหยียดหยามบุพการีของภรรยาเพื่อให้ทนไม่ได้จนต้องไปฟ้องหย่า สามีไม่ยอมอุปการะเลี้ยงดูภรรยาเลย โดยมุ่งหมายให้ภรรยาทนไม่ได้จนต้องไปฟ้องหย่า หรือภรรยาจงใจละทิ้งร้างไปเกิน 1 ปีเพื่อบีบให้สามีฟ้องหย่า กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ที่หากศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน ฝ่ายที่ถูกแกล้งจนทนไม่ได้ต้องมาพึ่งบารมีศาลขอฟ้องหย่า มีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากอีกฝ่ายหนึ่ง

 • การเรียกค่าทดแทน 6

  การเรียกค่าทดแทน 6         ในการเรียกค่าทดแทนจากภรรยาและชายชู้เพราะเหตุที่ภรรยามีชู้นั้น หากสามียินยอมรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำดังกล่าว สามีจะมาเรียกร้องค่าทดแทนไม่ได้ เช่นเดียวกับกรณีที่มีชายอื่นมาล่วงเกินภรรยาของตนในทางชู้สาว หรือการที่หญิงอื่นแสดงตนโดยทั่วไปว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับสามีคนอื่น ทั้งสองเหตุนี้ หากสามีรู้เห็นยินยอมให้ชายอื่นมาล่วงเกินภรรยาตน สามีจะเรียกค่าทดแทนจากชายคนนั้นไม่ได้ หรือถ้าภรรยาเป็นคนจัดหาภรรยาน้อยให้แก่สามีเอง ทีหลังจะมาฟ้องเรียกค่าทดแทนจากภรรยาน้อยคนนั้นไม่ได้เช่นกันครับ นอกจากนั้นการฟ้องเรียกค่าทดแทนนี้ยังต้องฟ้องภายในกำหนดเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ทราบเรื่องดังกล่าว

 • การเรียกค่าทดแทน 5

  การเรียกค่าทดแทน 5           วันนี้มีตัวอย่างการเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตัวว่ามีอะไรเป็นพิเศษกับสามีคนอื่นมาเล่าสู่กันฟังครับ หลังจากที่กอบชัยแต่งงานกับไพลินได้ไม่นานก็ออกลายเจ้าชู้ มีสัมพันธ์กับสมศรี พนักงานบริษัทเดียวกัน ควงกันออกหน้าออกตา พาออกงาน เป็นที่ทราบกันทั่วไป ไพลินเองก็รู้และเสียใจ แต่ด้วยความห่วงใยในสภาพจิตใจของลูก ๆ ถ้าหากพ่อแม่แยกทางกัน จึงไม่ฟ้องหย่ากอบชัย แต่เลือกที่จะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากสมศรีในฐานที่แสดงตนเป็นที่เป็นเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวกับสามีคนอื่น ซึ่งศาลก็พิพากษาให้สมศรีจ่ายค่าทดแทนให้แก่ไพลิน แต่ปัญหาว่ากอบชัยกับสมศรีจะเลิกคบหากันหรือไม่ พ้นวิสัยที่กฎหมายและคำพิพากษาของศาลจะช่วยได้จริงๆ  

 • การเรียกค่าทดแทน 4

  การเรียกค่าทดแทน 4          สิทธิของฝ่ายภรรยาในการเรียกค่าทดแทนได้ถ้าหากว่าสามีไปเจ๊าะแจ๊ะมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นจนถึงขั้นอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องฉันท์ภรรยา ฝ่ายภรรยาตัวจริงที่จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องก็มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน 2 ทางด้วยกัน ทางแรกก็คือ ฟ้องหย่าสามีและเรียกค่าทดแทนจากสามีและหญิงผู้นั้น กับทางที่สอง      ไม่หย่าขาดจากสามี แต่ฟ้องผู้หญิงคนนั้นว่า ได้มีพฤติกรรมแสดงตนเป็นที่เป็น   เปิดเผยให้คนทั่ว ๆ ไป เข้าใจว่า ตนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีคนอื่น 

 • การเรียกค่าทดแทน 3

  การเรียกค่าทดแทน 3          ในเรื่องค่าทดแทนอันเนื่องมาจากการล่วงเกินภรรยาคนอื่นนั้น ไม่เพียงแต่ชายชู้เท่านั้นที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่สามี แต่ไม่ว่าใครก็ตามที่ล่วงเกินภรรยาของคนอื่นในทำนองชู้สาว ไม่ว่าภรรยาของเค้าจะยินยอมพร้อมใจหรือไม่ สามีของผู้หญิงคนนั้นก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนจากชายผู้นั้น และสำหรับ การล่วงเกินภรรยาคนอื่นในทางชู้สาวนี้ก็คือการจับต้องตัวในทางชู้สาว ก็ไล่เรียงไปตั้งแต่กอดจูบลูบคลำไปจนถึงมีอะไรกันนั่นแหละครับ แต่ข้อสำคัญก็คือว่า ชายที่มาล่วงเกินภรรยาผู้อื่นนี้จะต้องรู้ข้อเท็จจริงว่า ผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาคนอื่น ไม่ว่าจะรู้จักกับสามีนางหรือไม่ ไม่สำคัญ แต่ถ้าไม่รู้ นึกว่าเป็นสาวโสดเช่นนี้  ไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนแก่สามี 


 • banner
  banner
  banner
  banner
  banner

  banner 0
  banner 1
  banner 1

  banner 1
  พฤศจิกายน 2562
  อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30

  19 พฤศจิกายน 2562 | 14.30 - 16.30 น.

  ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

  facebooktweeter

  Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6