Print this page
การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 6

การเรียกค่าเลี้ยงชีพ 6
 
        ค่าเลี้ยงชีพที่คู่สมรสจ่ายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งหลังจากที่หย่าขาดจากกันแล้วนั้น หากเป็นการฟ้องหย่าก็ต้องมีการขอค่าเลี้ยงชีพไปในคำฟ้องหรือคำฟ้องแย้งด้วย มิเช่นนั้น จะมาฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพภายหลังไม่ได้ และเช่นเดียวกัน สำหรับการหย่าโดยความสมัครใจที่ทั้งคู่จูงมือกันไปไปจดทะเบียนหย่า ก็จะต้องทำหนังสือจดบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับค่าเลี้ยงชีพไว้ด้วย มิเช่นนั้น จะมาฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพภายหลังไม่ได้ ที่สำคัญ สิทธิที่จะได้รับค่าเลี้ยงชีพไม่ว่าตามคำพิพากษาของศาลหรือตามข้อตกลงเมื่อจดทะเบียนหย่านี้ จะสละ หรือโอนไปให้บุคคลอื่นไม่ได้ และไม่อยู่ในข่ายบังคับคดี ทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดหรืออายัดเงินค่าเลี้ยงชีพของลูกหนี้ได้

Read 1253 times