Print this page
การเลิกชำระค่าเลี้ยงชีพ

การเลิกชำระค่าเลี้ยงชีพ
 
          เมื่อศาลได้พิพากษาให้มีการจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่อดีตสามีหรือภรรยา เป็นจำนวนเงินเท่าใดและเป็นระยะเวลานานเท่าใดแล้ว โดยหลักก็ต้องเป็นไปตามนั้นจะมาเบี้ยวหรือมาบิดพลิ้วกันไม่ได้ครับ อย่างไรก็ตาม หากอดีตสามีหรือภรรยาที่มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพได้เสียชีวิตไปแล้ว หรือได้สมรสใหม่แล้ว สิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพดังกล่าวก็ย่อมสิ้นสุดลงตามไปด้วย นอกจากนั้น ในกรณีที่อดีตสามีหรือภรรยาที่มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพมีรายได้ ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นต้นว่า สมหญิงได้รับมรดกจากเจ้าคุณปู่หลายร้อย สมชายอดีตสามีที่ต้องคอยจ่ายค่าเลี้ยงชีพอยู่ทุกเดือน ก็สามารถร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการจ่ายค่าเลี้ยงชีพได้
 

Read 1187 times