ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
ถวายอาลัย
อำนาจหน้าที่
Rate this item
(3 votes)

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๘๐/๒๕๕๔

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง การแบ่งงานภายในหน่วยงาน ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ ในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ศึกษา พัฒนา ออกแบบ และจัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารกระบวนการยุติธรรมของกระทรวง รวมถึง การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ของกระทรวงยุติธรรมที่ว่า  "บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ" สู่พันธกิจ ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขีดสมรรถนะสูง 2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม 3.พัฒนาการอำนวยการ และประสานการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ 4. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ  5. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ  และ 6. พัฒนาและดำเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายไม่ได้หากบุคลากรในองค์กรขาดประสิทธิภาพหรือขาดการเสริมสร้าง สนับสนุนให้เกิดความเป็นประสิทธิภาพ หรือความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติงาน \

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีจำนวนอัตรากำลังเพื่อรองรับบทบาท หน้าที่  จำนวน 48 คน จำแนกเป็นข้าราชการ จำนวน 33 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ 3 คน และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจัดจ้างตามระยะเวลา จำนวน 11  คน

 

โครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. กลุ่มอำนวยการและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- รับผิดชอบงานธุรการ และงานสารบรรณ งานรับ-ส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูล

- งานบริหารงานบุคคลเบื้อต้นของศูนย์

- งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

- จัดทำแผนผลการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ

- กำกับ ดูแลการจัดทำและรายงานผลตัวชี้วัด ควบคุมภายใน และต้นทุนผลผลิต

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- การบริหารจัดการงานประชุมติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   2. ส่วนยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน  ICT  ของกระทรวงยุติธรรม

- จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

- บริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผล และประสานแผนปฏิบัติงานด้าน  ICT  ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ในการขอตั้ง และจัดสรรงบประมาณ

- สนับสนุน และเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน ICT  

- ทำหน้าที่เลขานุการของผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  CIO  ประจำกระทรวง

- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และดำเนินการเกี่ยวกับ มาตรฐาน การดำเนินงานด้าน ICT  ของกระทรวงยุติธรรม ในด้านการใช้ ฮาร์ดแสร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดเอกภาพและคุณภาพ ของ  ICT  ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม

- เผยแพร่ ให้บริการทางวิชาการ และคำแนะนำปรึกษา ทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้ใช้และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

    3. ส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-  ศึกษา วิเคราะห์ บริหารจัดการและจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง พร้อมบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม (MOC)  และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)

-  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนด คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

-  สนับสนุนประสานงาน หรือ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก ในการเชื่อมโยงและวางระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

-  ควบคุม ดูแล ระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง

-  บริหารจัดการระบบช่วยเหลือการปฏิบัติงานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User)  เพี่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

-  ติดตั้งและบริหารจัดการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

-  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

    4. ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเพื่อการบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ

-  บริการจัดการข้อมูลภาครัฐ (e-Government  Hub)

-  จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการ

-  บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการกรัทรวงยุติธรรม(MOC)และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)

-  ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ(MIS)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(EIS)

-  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงและบำรุงรักษา

-  ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำคลังข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

-  พัฒนาและจัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง

-  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็ปไซดต์ ของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัด สันักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

-  ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค กระบวนการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ของกระทรวงยุติธรรม (Know  Management: KM)

-  ศึกษา วิเคราะห์เทคนิค กระบวนการ และพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

-  วิเคราะห์ ประมวลผลสถิติข้อมูล เพื่อรายงานสถานการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์/ทำนายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของกระทรวงยุติธรรม

-  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย