สาระน่ารู้

  • เปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย

    28 มกราคม 2559

    หนังสือเปิดแฟ้ม 10 คดีทุจริต บทเรียนราคาแพงของคนไทย   มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประโยชนต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถสร้างเครือข่ายการรับรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริต คอร์รัปชันต่อไป   ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้เรียบเรียง งามพรรณ เวชชาชีวะ   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม (ศปท.ยธ.) Anti - Corruption Centre Ministry of Justice "ร่วมต่อต้านการทุจริต"  

  • พฤติกรรม/การกระทำที่สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

    28 มกราคม 2559

        พฤติกรรม/การกระทำที่สะท้อนความมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล               ดร.สมโภชน์  นพคุณ   ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.