แผนปฎิบัติการ ฯ ของ ศปท.

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

    21 กุมภาพันธ์ 2560

    แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔