ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
ถวายอาลัย

Download

 • แบบฟอร์มติดตามโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปีงบประมาณ 2553

  • 3148_8964.xls / จำนวนดาวน์โหลด 125 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม

  • 3078_1225_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 133 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) สำหรับผู้บริหารระดับ ผอ.สำนัก/ศูนย์/กองหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าสำนัก

  • 3079_3563.doc / จำนวนดาวน์โหลด 132 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • ชุดที่ 1 แบบสำรวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  • 2724_7547_1.doc / จำนวนดาวน์โหลด 79 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • ชุดที่ 2 แบบสำรวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานรัฐมนตรี/หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

  • 2689_8108_1.doc / จำนวนดาวน์โหลด 86 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบฟอร์มการขอใช้ Internet E-mail และ Wifi ของกระทรวงยุติธรรม

 • แบบประเมินความทันสมัยของฐานข้อมูลเป้าหมาย (KPI 3.1.5(1)/01

  • 1931_2726.doc / จำนวนดาวน์โหลด 81 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบแสดงความจำนงขอเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา

  • 1676_7332_1.doc / จำนวนดาวน์โหลด 152 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบฟอร์การจองระบบการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม

  • 1590_4188_1.doc / จำนวนดาวน์โหลด 94 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56
 • แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

  • 708_7985_1.pdf / จำนวนดาวน์โหลด 82 ครั้ง / วันที่ 20 มิ.ย. 56