ข่าวประชาสัมพันธ์

  • (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ -

  • แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based พ.ศ.๒๕๖๐

  • สรุปสถิติข้อร้องเรียน การทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม