home-om

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งสร้าง “ชุมชนปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” ก.ยุติธรรม ร่วมรวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน