Print this page

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ 

      ปี พ.ศ. 2555 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นองค์กรกลางในการพัฒนากฎหมาย เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในกระบวนการยุติธรรม กำหนด กำกับทิศทางการพัฒนางานในกระทรวงยุติธรรม ประสานและสนับสนุนหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ภารกิจ/หน้าที่

     เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรี จัดทำแผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ์ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบ 
ของกระทรวงยุติธรรม 

 

Read 6386 times