Print this page

กรมคุมประพฤติ

วิสัยทัศน์ 

      ในปี พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด โดยบังคับรักษา 
      สนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยเครือข่ายชุมชน มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอนวัตกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของภาคประชาสังคมในการบริหารงานยุติธรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด มีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นมืออาชีพและรักการให้บริการตลอดจนมี วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการทำงานที่โปร่งใสได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล 

ภารกิจ/หน้าที่

      ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล ภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษา ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับรักษาตามกฎหมายเสริมสร้างสนับสนุนและประสานงาน ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 

Read 56199 times