Print this page

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์


วิสัยทัศน์ 

     ก้าวสู่การเป็นสถาบันหลักในการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 


ภารกิจ/หน้าที่

      มีภารกิจรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การแต่งตั้ง เพิกถอน และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการฯ กำหนด รับเรื่องร้องทุกข์จากบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์บุคคลสูญหาย 

Read 2649 times