Print this page

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


วิสัยทัศน์ 

     เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งระบบแผนงานงบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยี มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เน้นการดำเนินงานเชิงรุก โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บุคลากรมีความสามารถระดับ มืออาชีพ มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับได้รับความศรัทธาเชื่อถือจากประชาชนและนานาประเทศ เป็นศูนย์กลาง ของความร่วมมือและความช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการ 


ภารกิจ/หน้าที่

    ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด โดยเก็บรวบรวมตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม เผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษาฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายให้แก่ประชาชน และกำหนดมาตรการและดำเนินการต่างๆเพื่อเป็นการตัดวงจร อาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งเป็น ผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม 

Read 3567 times