ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ขนาดตัวอักษร
ถวายอาลัย

การจัดการองค์ความรู้ (17)

 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ฉบับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อมาตรฐาน “ITSMS THAILAND BEST PRACTICE LEVEL”

  นางสาวรวิวรรณ์ ศรีวนาภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 20000 ฉบับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อมาตรฐาน “ITSMS THAILAND BEST PRACTICE LEVEL” เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ  ห้อง Meeting Room ๑ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ให้ผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ กลุ่มฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (Information Technology Service Management: ITSM) เบื้องต้น

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม(Information Technology  Service Management: ITSM)เบื้องต้น  ระหว่างวันที่ ๕ -๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์         

 • การติดต่อประสานราชการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  กลุ่มอำนวยการและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ- รับผิดชอบงานธุรการ และงานสารบรรณ งานรับ-ส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร รวบรวมสถิติข้อมูล- งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของศูนย์ฯ- งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ- จัดทำแผนผลการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ- กำกับ ดูแลการจัดทำและรายงานผลตัวชี้วัด ควบคุมภายใน และต้นทุนผลผลิต- ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร- การบริหารจัดการงานประชุมติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและบริหารทั่วไป0 2141 4985 เลขานุการผู้อำนวยการ0 2141 5461 งานธุรการ0 2141 5459 เจ้าหน้าที่0 2141 5460-61   ส่วนยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และดำเนินการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน ICT ของกระทรวงยุติธรรม- จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม- บริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผล และประสานแผนปฏิบัติงานด้าน ICT ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ในการขอตั้ง และจัดสรรงบประมาณ- สนับสนุน และเสริมสร้าง ขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บทบาท - หน้าที่ บุคลากร ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม- ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้าน ICT - ทำหน้าที่เลขานุการของผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ CIO ประจำกระทรวง- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และดำเนินการเกี่ยวกับ มาตรฐาน การดำเนินงานด้าน ICT ของกระทรวงยุติธรรม ในด้านการใช้ ฮาร์ดแสร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดเอกภาพและคุณภาพ ของ ICT ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม- เผยแพร่ ให้บริการทางวิชาการ และคำแนะนำปรึกษา ทั่วไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้ใช้และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ0 2141 5462 งานธุรการ0 2141 2110 เจ้าหน้าที่0 2141 5463-640 2141 4986   ส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ ระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย- ศึกษา วิเคราะห์ บริหารจัดการและจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง พร้อมบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)- ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนด คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ บทบาท - หน้าที่ เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ - สนับสนุนประสานงาน หรือ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภายนอก ในการเชื่อมโยงและวางระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล- ควบคุม ดูแล ระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างต่อเนื่อง- บริหารจัดการระบบช่วยเหลือการปฏิบัติงานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User) เพี่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม- ติดตั้งและบริหารจัดการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ชั้น 1)0 2141 5468 งานธุรการ (ชั้น 1)0 2141 5475 เจ้าหน้าที่ (ชั้น 1)0 2141 5472-4 งานซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ (ชั้น 7)0 2141 5470   ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเพื่อการบริหาร (สพจ.) มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ- บริการจัดการข้อมูลภาครัฐ (e-Government Hub)- จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการ- บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม(MOC)และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ(MIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS) และระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร(EIS)- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับปรุงและบำรุงรักษาบทบาท - หน้าที่ - ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำคลังข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุดในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม- พัฒนาและจัดทำมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็ปไซดต์ ของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัด สันักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม- ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค กระบวนการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ของกระทรวงยุติธรรม (Know Management: KM)- ศึกษา วิเคราะห์เทคนิค กระบวนการ และพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)- วิเคราะห์ ประมวลผลสถิติข้อมูล เพื่อรายงานสถานการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์/ทำนายทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของกระทรวงยุติธรรม- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการเพื่อการบริหาร 0 2141 5465 งานธุรการ0 2141 5466 เจ้าหน้าที่0 2141 5466-70 2141 4987-8      

  ดาวน์ โหลด :
 • บุคลิกภาพ เพื่อเป้าหมายและความสำเร็จ Effective Personality for Success

  การสร้างบุคลิกภาพ คุณมีบุคลิกภาพเป็นผู้นำแบบใด การปรับบุคลิกภาพ

  ดาวน์ โหลด :
 • กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC29110)

  กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC29110)

  ดาวน์ โหลด :
 • คู่มือการจัดซื้อจัดหาสินค้าไอซีทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คู่มือการจัดซื้อจัดหาสินค้าไอซีทีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  ดาวน์ โหลด :
 • ติดต่อเรา :
  FacebookTwitter