การจัดตั้งและที่มา ศปท.

 • ความเป็นมาของ ศปท.

  08 กุมภาพันธ์ 2559

   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานในส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ ทำหน้าที่หลักในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวงโดยได้กำหนดอำนาจหน้าที่และกรอบอัตรากำลังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็น ๒ กลุ่มงาน ดังนี้ ๑. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประสานเร่งรัด และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนประสานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ ติดตามผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกระทรวง ทุก ๒ เดือน ฯลฯ ๒. กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • แผนผังการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ

  23 มิถุนายน 2558

  แผนผังการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน เรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ

 • ที่มา ศปท.

  23 มิถุนายน 2558

 • การจัดตั้ง

  28 มิถุนายน 2556