ข่าวประชาสัมพันธ์

 • (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

  15 มีนาคม 2560

  (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 • แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based พ.ศ.๒๕๖๐

  09 มีนาคม 2560

  แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based พ.ศ.๒๕๖๐

 • สรุปสถิติข้อร้องเรียน การทุจริตหรือ การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  09 มีนาคม 2560

  สรุปสถิติข้อร้องเรียน การทุจริต หรือการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 • ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

  06 มีนาคม 2560

  ร่าง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

  20 กุมภาพันธ์ 2560

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

  20 กุมภาพันธ์ 2560

  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

 • ขอเชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  20 กุมภาพันธ์ 2560

  ขอเชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 • แบบเสนอผลงานหน่วยงาน “ด้านการบริหารจัดการ ด้วยจิตบริการอย่างเป็นเลิศ” เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ ของ สป.ยธ.

  14 กุมภาพันธ์ 2560

  แบบเสนอผลงานหน่วยงาน “ด้านการบริหารจัดการ ด้วยจิตบริการอย่างเป็นเลิศ” เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบ ของ สป.ยธ.

 • แบบเสนอรายชื่อข้าราชการต้นแบบเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ

  14 กุมภาพันธ์ 2560

  แบบเสนอรายชื่อข้าราชการต้นแบบ เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น"ข้าราชการต้นแบบ ปีที่ ๖"

 • การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

  30 มกราคม 2560

  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์