Print this page 20 - 06- 2013
วิธีการยื่นคำขอรับสิทธิ ทำอย่างไร
Written by 
Rate this item
(1 Vote)
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ สามารถยื่นคำขอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ได้ที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสีย หายและจำเลยในคดีอาญา อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2502-8083, 0-2502-6539 โทรสาร 0-2502-8047 และที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ทุกจังหวัด โดยยื่นคำขอตามแบบ และเอกสารประกอบตามที่สำนักงานกำหนดภายในกำหนดเวลาดังนี้ 1.ในกรณีผู้เสียหาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิด 2. ในกรณีจำเลย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องเพราะปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณี
Read 1990 times

Latest from ศทส