Print this page 20 - 06- 2013
อะไรคือการบังคับคดีแพ่ง
Written by 
Rate this item
(1 Vote)
คดีแพ่งก็คือคดีที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกให้คู่ความอีกฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงิน หรือให้กระทำ หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากตัดสินให้ฝ่ายใด ชนะแล้วหากคู่ความฝ่ายที่แพ้ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล จึงต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติตาม ซึ่งการที่จะบังคับดังกล่าวคู่ความที่ชนะคดีจะไปบังคับเองไม่ได้ แต่จะต้องกระทำโดย ขอให้เจ้าพนักงานที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้ ซึ่งก็คือ "เจ้าหนักงานบังคับคดี" โดยปัจจุบันก็คือ เจ้าพนักงานที่สังกัด "กรมบังคับคดี"
Read 2979 times

Latest from ศทส