กระทรวงยุติธรรม cir
ไทย | ENG facebooktweeter ขนาดตัวอักษร

คำถาม-คำตอบ

 • จะติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ที่ไหน

  การติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ท่านควรตรวจสอบว่าคดีนั้นศาลใดเป็นผู้ออกหมายบังคับคดีซึ่งหากเป็นศาลจังหวัดใด ท่านก็สามารถติดต่อเจ้าพนักงาน บังคับคดีจังหวัดนั้น ๆ ได้ แต่หากเป็นศาลในกรุงเทพมหานคร ยกเว้นศาลจังหวัดมีนบุรีก็ให้ท่านติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีที่กรมบังคับคดีได้โดยตรง ซึ่งหากท่านประสงค์จะให้ ยึดอสังหาริมทรัพย์ หรือยึดสินทรัพย์ หรือขับไล่ หรือขอให้รื้อถอน ก็ให้ติดต่อที่กองยึดทรัพย์สิน หากประสงค์จะขอให้อายัดทรัพย์ ก็ให้ติดต่อกองอายัดทรัพย์สิน สำหรับกรณีที่ เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดแล้ว ให้ท่านติดต่อได้ที่กองจำหน่ายทรัพย์สิน

 • วิธีการบังคับคดีแพ่งจะทำได้อย่างไร

  ก่อนอื่นท่านต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี และแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน เมื่อศาลดำเนินให้แล้ว ท่านก็ไปติดต่อเจ้าหนักงานบังคับคดี ก็จะทำการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน ของคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีให้ท่าน หรืออาจจะทำการขับไล่หรือรื้อถอนตามที่ศาลมีหมายบังคับคดี

 • อะไรคือการบังคับคดีแพ่ง

  คดีแพ่งก็คือคดีที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกให้คู่ความอีกฝ่ายชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงิน หรือให้กระทำ หรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากตัดสินให้ฝ่ายใด ชนะแล้วหากคู่ความฝ่ายที่แพ้ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล จึงต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติตาม ซึ่งการที่จะบังคับดังกล่าวคู่ความที่ชนะคดีจะไปบังคับเองไม่ได้ แต่จะต้องกระทำโดย ขอให้เจ้าพนักงานที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ไว้ ซึ่งก็คือ "เจ้าหนักงานบังคับคดี" โดยปัจจุบันก็คือ เจ้าพนักงานที่สังกัด "กรมบังคับคดี"

 • วิธีการยื่นคำขอรับสิทธิ ทำอย่างไร

  ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ สามารถยื่นคำขอต่อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ได้ที่สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสีย หายและจำเลยในคดีอาญา อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 25 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2502-8083, 0-2502-6539 โทรสาร 0-2502-8047 และที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ทุกจังหวัด โดยยื่นคำขอตามแบบ และเอกสารประกอบตามที่สำนักงานกำหนดภายในกำหนดเวลาดังนี้ 1.ในกรณีผู้เสียหาย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระทำความผิด 2. ในกรณีจำเลย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องเพราะปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีนั้นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด แล้วแต่กรณี

 • ใครบ้างมีสิทธิยื่นคำขอ

  1. ผู้เสียหายหรือจำเลย 2. ทายาทซึ่งได้รับความเสียหายกรณีที่ผู้เสียหายหรือจำเลยถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่าย 3. ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา กรณีที่ผู้เสียหาย หรือจำเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถ ยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ 4. บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้เสียหาย จำเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย ให้เป็นผู้ยื่นคำขอแทน

 • ใครมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

  ผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ 1. ผู้เสียหายในคดีอาญา 2. จำเลยในคดีอาญาซึ่งถูกคุมขับในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้เสียหายในคดีอาญา หมายถึง ผู้ที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต หรือร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น ตามข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.5 และตนมิได้ มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกับการกระทำความผิดนั้น 1.1 ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่นซึ่งมิใช่ภริยาตน ความผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี ความผิดฐานกระทำอนาจารผู้อื่น ความผดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือทำไปเพื่อการอนาจารของผู้อื่นหรือของตนเอง ความผิดฐานค้าวัตถุลามกตามประมวบกฎหมายอาญามาตรา 276 ถึง มาตรา 287 1.2 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ความผิดฐาน กระทำทารุณบุคคลซึ่งต้องพึ่งตนในการดำรงชีพ หรือการอื่นใดให้ฆ่าตนเอง ความผิดฐานช่วยหรือยุยงส่งเสริมเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ให้ฆ่าตนเอง ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุนต่อสู้ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 ถึงมาตรา 294 1.3 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ความผิดฐานเข้าร่วมชุลมุน ต่อสู้จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ความผิด ฐานกระทำโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ถึงมาตรา 300 1.4 ความผิดฐานทำให้แท้งลูกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ถึงมาตรา 305 1.5 ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บ หรือคนชรา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 306 ถึง มาตรา 308 ค่าตอบแทนที่ผู้เสียหาย จะได้รับมีดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 2. ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น จำเลยในคดีอาญา หมายถึง จำเลยในคดีอาญาที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และปรากฎหลักฐานชัดเจนว่า จำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความ ผิด และมีการถอนฟ้องในระหว่างดำเนินคดี หรือปรากฎตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นว่าข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่ เป็นความผิด ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จำเลยจะได้รับมีดังนี้ 1. ค่าทดแทนการถูกคุมขัง คำนวณจากจำนวนวันที่ถูกคุมขับในอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการกักขังแทน ค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 2. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ หากความเจ็บป่วยของจำเลยเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี 3. ค่าทดแทนในกรณีที่จำเลยถึงแก่ความตายและความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกดำเนินคดี จำนวนไม่เกินที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 4. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดี 5. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี

 • ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการทำแผนแม่บทการเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ และการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางที่สำนักงานกิจกรรมยุติธรรมอำนวยความสะดวกให้ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมระดับต่างๆ

 • กระบวนการยุติธรรมจะพัฒนาไปเช่นไร

  ในอนาคตประเทศไทยจะมี คณะกรรมการยุติธรรมแห่งชาติทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารงานยุติธรรมของชาติและมีแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน

 • แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมคืออะไร

  คือนวัตกรรมของกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยวัตถุประสงค์ของการมีแผนแม่บทฯ ก็เพื่อกำหนดนโยบายที่เป็นองค์รวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้มีการปฏิบัติและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันน โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ


 • banner
  banner
  banner
  banner
  banner

  banner 0
  banner 1
  banner 1

  banner 1
  กันยายน 2563
  อ. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  30 31 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 1 2 3

  22 กันยายน 2563 | 14.30 - 16.30 น.

  ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

  ผอ.สกม.เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     *ขอเลื่อนการประชุม วันที่ 17 ม.ค.2560 (ยธ 0101/80 ลว 13 ม.ค.2560)

  facebooktweeter

  Copyrights 2014 - กระทรวงยุติธรรม
  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  เลขที่๑๒๐ หมู่๓ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

  โทรศัพท์ : 0-2141-5100 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 2556
  • 0
  • 0
  • 6
  • 8
  • 8
  • 2
  • 1
  • 3