อำนาจหน้าที่

  • อำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

    13 มีนาคม 2558

     ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นหน่วยงานในส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ทำหน้าที่หลักในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง โดยได้กำหนดอำนาจหน้าที่และกรอบอัตรากำลังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ประสานส่วนราชการในสังกัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประสานเร่งรัดและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนประสานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ ติดตามผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของกระทรวงทุก 2 เดือน ฯลฯ 2. กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการคุ้มครองจริยธรรมเสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ดาวน์ โหลด :